چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟

راهنمای جامع ثبت نام در لاتاری گرین کارت 2018
راهنمای جامع ثبت نام در لاتاری گرین کارت 2018
دسامبر 21, 2019
سعی کنید در این 10 شهر امریکا مریض نشوید
سعی کنید در این 10 شهر امریکا مریض نشوید
دسامبر 21, 2019

چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟

چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟

چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟

موسسه Migration Policy وابسته به سازمان مهاجرت ایالات متحده، در گزارش اخیر خود میزان ساکنین هر ایالت را که در خارج از امریکا متولد شده اند اعلام کرده است. بنابراین گزارش ایالتهای کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرزی با بیش از 20 درصد جمعیت متولد خارج از امریکا در ابتدای این فهرست و ایالتهای ویرجینیا و مانتانا با کمتر از 2 درصد جمعیت مهاجر، در انتهای این فهرست قرار دارند. بیش از 41 میلیون نفر مهاجر در امریکا زندگی می کنند که ایالت کالیفرنیا به تنهایی حدود 11 میلیون نفر از آنان را در خود جای داده است.

در تصویر زیر، درصد مهاجران هر ایالت را ملاحظه می کنید:

چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟

چند درصد از جمعیت هر ایالت را مهاجران تشکیل می دهد؟